การอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR

 

                      

                                            เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้จัดการอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ  CPR ซึ่งได้รับเกียรติจากทาง

                       เซอร์อาทากา นงสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

                             ได้ให้ความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้น  ซึ่งเจ้าหน้าที่บ้านผู้สูงอายุราชสีมา เข้าอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เวลา 8.30 - 12.00 น.

                         และรุ่นที่ 2  13.00 - 16.00 น. ก็ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง